Thuốc Khử Trùng Kho Quickphos – Typ 320 Viên

Tên thương phẩm:    Quick phos 56%

Gốc hoạt chất:    Aluminium Phosphide

Sản xuất tại:    United Phosphorus limited- Ấn Độ

Quy cách : Thuốc dạng viên nén, đựng trong lon nhôm, khối lượng tịnh 960gm, tổng thể có 320 viên, gồm 16 typ nhỏ bên trong,

mỗi typ có 20 viên, mỗi viên 3 gm

GIÁ LIÊN HỆ

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section