Khử trùng tàu biển và sà lan là yêu cầu bắt buộc trong xuất nhập khẩu hàng hoá. Dịch vụ khử trùng tàu biển, sà lan do chúng tôi cung ứng thực hiện toàn bộ những khâu công việc cần thiết trong quá trình khử trùng hàng hóa xuất cảnh và nhập trên mọi phương...