Với mục đích kiểm soát sinh vật gây hại : việc khử trùng ngoài việc đảm bảo an toàn cho hàng hóa, việc xử lý này còn được yêu cầu bởi luật pháp quốc gia và quốc tế (kiểm dịch) liên quan quy định vận chuyển hàng hóa bằng container. Nhằm giải quyết kiểm soát...